Circle of Friends

Platinum

Chandrakanth Rao
Vijaya Rao
Samir Chatterjee

Gold

James Baker
Debra Baker
Karthik Lakshminarayan
Sudarshana Lakshminarayan
Sameer Seth
Sarita Seth
Kedar Naphade
Tej Phatak
The New York Community Trust

Silver

Amitabha Bose
Anitara Dutta
Rajendra Bansal
Manjula Bansal
Samir Bose
Vijay Vad
Vinod Motwani
Zinnia